۳۰
تیر

گذارش پرونده های نیمه مهر ماه

با سلام
دوستان و همراهان مجموعه امیران با شماره پرونده های ذیل ، لطفا جهت دریافت پاسپورت و ویزاهای خود با هماهنگي قبلي( تلفني) حداكثر ظرف يك هفته به دفتر مرکزی ما مراجعه فرمایید ؛
توجه : دوستانی که از نیمه مهر ماه در مجموعه امیران جابز تشکیل پرونده داده اند در این لیست خواهند بود ليست متقاضيان آبان ماه متعاقبا اعلام خواهد شد.

شماره پرونده :

۹۷۳۳۳۰
۹۷۱۲۰۰
۹۷۶۵۰۴
۹۷۱۱۰۸
۹۷۳۲۸۵
۹۷۲۲۱۱
۹۷۳۵۳۵
۹۷۰۰۶۰
۹۷۸۳۶۵
۹۷۲۴۳۴
۹۷۶۵۴۹
۹۷۹۸۰۹
۹۷۳۲۵۴
۹۷۱۰۰۱
۹۷۶۲۳۰
۹۷۲۰۲۱
۹۷۱۷۱۷
۹۷۹۰۲۳
۹۷۵۵۴۰
۹۷۶۴۶۳
۹۷۸۸۷۰
۹۷۳۰۰۹
۹۷۱۸۰۰
۹۷۱۸۰۱
۹۷۱۸۰۲
۹۷۱۵۰۱
۹۷۱۴۰۰
۹۷۳۷۴۳
۹۷۱۱۰۱